دومنیکا جایگاه نخست برنامه ی اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری را به خود اختصاص داد.

افزایش بی سابقه متقاضیان پاسپورت دومینیکا از خاورمیانه