افزایش بی سابقه متقاضیان پاسپورت دومینیکا از خاورمیانه