وه ر گرتنی پاسپورت و ره گه ز نامه ی وولاتی دومنیکا ۱۰۰%)له قاره ئه مریکا)له ماوه ی چوار مانگ دا به دلنیایی

دومنیکا

ثایتهخت و طهورهترین شار: رؤسؤ

زمانی رهسمی: ئنطلیزی

شیَوازی حکومهت: کؤماری ثارلهمانی

ناوی حاکمانی:

سهرؤک کؤمار: نیکؤلاس لیورثول

سهرؤک وهزیران: رؤزولَت سکریلت

ثانایی:  ۷۵۰ کیلؤمتری ضوارطؤشه

ثاره:  دولاری کارائیب رؤذههلات

نرخی ثاره: ههر دؤلاری  ئهمریکا ۲٫۷۱ دؤلاری کارائیب رؤذ ههلات

دؤمنیکا ولاتیَکه دورطهیی له بهحری کارائیب،ناوی رهسمی ئهم ولَاتهدومنیکا وثایتهختی رؤسؤیه.

به هؤی جوانی و سروشتی دهست لیَ نه دراوی،دؤرطهی سروشتی بهحری کارائیب ناسراوه. له تیَبینی جوغرافیای دا، ئهو ولاته کهوتؤته۲۰۰۰ کیلؤمتری باشوری فلؤریدهی ئهمریکاوثانایهکهی ۷۵۴ کیلؤمتری ضوارطؤشهیه و زمانی رهسمی ئنطلیسیه و ئهندامی طروثی نهتهوه یهکطرتوهکان و زؤربهی طروثه نیَودهولَهتیهکانی دیکهیه.ئهم ولَاته ئهندامی ولَاتانی common wealth بریتانیایه.شیَوازی حکومهتی دمؤکراسی و سهرؤک کؤمار و سهرؤک وهزیرانی ههیه و وهکو ولاتانی کهنادا ، ئؤسترالیا ونیوزلهندا،مهلیکی بریتانیا به سهرثهرشتی خؤی دهناسیَت.

دومنیکا له سالَی ۱۸۰۵ زاینی کهوته ذیَر دهسهلاتی بریتانیا.له رؤذی سیَ ههمی نؤوه مبری سالَی۱۹۷۸ زاینی له لایان ولَاتی بریتانیاوه سهربهخؤیی وهرطرت و بو به ئهندامی طروثی نهتهوهیهک طرتوهکان.

ئهم ولَاته حکومه تی دموکراتیک و سکؤلاره.سهرؤک کؤمار سهرثهرشتی ولَاتی بهدهسته. بهریوهبردنی ئیشی حکومه به ریَبهری سهرؤک وهزیران و وهزیرهکانی بهریَوه دهضیَت.دومنیکا یهک ثهرلمانیشی ههیه.

دومنیکا  له دورطه با نهطرهکانه و بهشیک لهناوضهی انتیلی بضوکه و بههؤی سروشتی دهست لیَ نهدراوی،دورطهی سروشتی کارائیب نیَو نراوه.دومنیکا له نیَوان باشوری طودالؤث و باکوری مارتنیک دایه.ثانایی دومنیکا ۷۵۰ کیلؤمتری ضوارطؤشهیه و دانیشتوانی ئهم ولاته۷۱۲۹۳ کهس ( له سالَی ۲۰۱۱ زاینی)

زمانی رهسمی ولات ئنطلیزی ،بهلام زمانهکانی کریول و فرهنسی بؤ قسه کردن به کار دیَنن.

دورطهی دومنیکا له تیَبینی زهوی ناسی دا،به هؤی بؤرکانهکانی و کهش و ههوای طهرمی،جوانترین دورطهی ناوضهی انتیلی بضوک ناسراوه.بهحرؤکهی کانزایی که دوههمین    سهرضاوهی ئاوی طهرمه له دؤنیا دا،لهم ولاتهدایه.

ئابوری ئهو ولاته بهستراوهتهوهبه طهشت و طؤزار،کشت وکال و وهرطرتنی زهریبهی مالی.

کریستؤفرکلؤمبؤس ئهم دورطهیهی بهناوی یهکهم رؤذی دؤزینهوهی ئهم ولاته که یهک شممه، سیَ ههمی نووهمبری ۱۴۹۳ زاینی بو،ناو ناوه.(دومنیکا به مانای یهکشهممه له زمانی لاتین دا).۸۶٫۸% دانیشتوانی دومنیکا رهطهزیان رهش ثیَسته.

شا توتی به بالندهی نهتهوهیی ئهم دورطهیه ناسراوه،به هؤی ئهوهش ویَنهی ئهو بالندهیه له سهر ئالَاکهیان دایه.

ذینطه:

دؤمنیکا له ناوضهی ناوهندی  هیَلی ئیستوا دایه و به هؤی ئهوهش کهش و ههوای بریَک طهرم و ثلهی طهرمای له زستان ۱۰ ثلهیسهدیه و له هاوین دا ههتا ۳۳ ثلهی سهدییه،باران بارین لهم ولاته دا زؤره واته له زؤر ناوضهکانی له سال دا ۴۰۰ ئینض باران دهباریت.دؤمنیکا ۳۶۵روباری ههیه.

ثایتهختی ولاتی دومنیکا رؤسؤ(یان به زاراوهی خؤیان رؤزؤ) بهمانای قامیشهلَانه.دوههمین شاری طرینطی دؤمنیکا ثؤرتسمؤس،کهتؤتهوه باکوری رؤذههلاتی ئهم دؤرطهیه.زانکؤی ثزشکی راس لهم شارهیه.دانیشتوانی دومنیکا زیاتر له ۷۰۰۰۰ کهسه.

ئهم ولاته کؤیستانیَکی سهر سهوز و دارستانی  ۹دانه تافطهی سهرنج راکیَش و دوههمین بهحرؤکهی ئاوی طهرمی کانزایی له خؤ طرتووه.کهش وههوای ئهو دؤرطهیه به هؤی بهرزیهکانی له ضاو دورطهکانی دهوروبهری ،ثلهی رتوبه و طهرمای کهمتره.

لهم ولاته دارستانیه،هیض جؤره جانهوهریَکی درَنده وهکو شیَر و ثلینط و طؤرط و ماری ذههراوی لیَ نیه و دهست ناکهویت.

میَذو:

ولاتی دومنیکا له ۳نووهمبری سالَی ۱۴۹۳ زاینی به دهستی کریستؤفرکلؤمبؤس له دوههمین سهفهری بؤ ئهو ناوضه دؤزرایهوه.ئهو ئهم ولاتهی له دهست سؤر ثیَسته جهنط جؤکانی کارائیب که رهطهزیان له دانیشتوانی عهشیرهی ارواک بو،دهرهیَنا.

له سهدهی شانزدهههم دا زؤربهی کهشتیهکانی اسثانیا به هؤی با و تؤفان و شهثؤله قؤرسهکانی بهحر له کنارهکانی دومنیکا جیَطر دهبون،بهلام به هؤی نارزایهتی خهلکانی ئهم ولاته نهیانتوانیوه  دانیشتو بن.

نزیکهی تهواوی دانیشتوانی ههفتا ههزارکهسی دومنیکا،رهطهزیان له دیله رهش ثیَستهکانن که له سهدهی ۱۸ زاینی بؤددومنیکا بردراون.بهلام دؤمنیکا تهنیا دورطهیهکی کارائیب رؤذههلاته که ئیَستاش دانیشتوانی ثیَش دؤزینهوهی ئهم دورطهیه ی له خؤ دا را طرتوه.دانیشتوانی ثیَش دؤزینهوهى دومنیکا ۳۳۰۰ کهسن که ئیَسته له کنارهکانی رؤذههلاتی ئهم دورطهیه،ذیانی خؤیان به سهر دهبهن.

i-citizenship-8

باشیه کانی ثاسثؤرتی دومنیکا:

به وهرطرتنی رهطهزنامهی دومنیکا دهتوانی له سوودهکانی ئهو ولَاته کهلَک وهر بطری.به هؤی ئهوهی وهر طرتنی رهطهزنامه یاساییه، وهرطرتنی بؤ ههر کهسیَک له سهدهی بیست و یهکهم  دا زؤر باش و بهکهلَکه و زؤر جاران ثیَویسته.شیَوازی وهرطرتنی رهطهزنامهی دومنیکا له ریَطهی سهرمایه دانان، له کاتی سهربه خؤیی دومنیکا (۱۹۷۸) بو ثهره ثیَدانی ئابوری و ئهو ولَاته ،بناغهی دانرا.بهو برَیاره به کهسانیَک که حهزیان لیَ بیَت،به ثیَ بهندی ۱۰۱ یاسای بنه رهتی  وه مادهکانی ۸ و ۲۰ یاسای کؤضهری ئهو ولَاته،له ماوهیهکی ضهند مانط، رهطهزنامهو ثاسثؤرت بهخؤی وهاوریانی دهدریَت.

-سهفهر کردن به بیَ فیزا بؤ زیاتر له۱۰۰ ولَاتی دؤنیا،

وهرطرتنی رهطهزنامه به کهم ترین کات

کردنهوهی ههمؤجؤره حسابی بانکی

تجارهتی ئازاد له طهل تهواوی دونیا

نهبونی زهریبهی مالی راستهوخؤ

ذیانی ههتایی بؤ خؤت و ذن و مندال واته نهوهکانیشت له ولاتیَکی بهههشتی ،بیَ ئهوهى نیطرانی داهاتویان بی دومنیکا به دورطهی سروشتی دهست لیَ نهدراوی کارائیب ناسراوه .وده طیَرنهوه له کریستؤفر کلؤمبؤس ،کتویهتی ئهطهر بطهریَمهوه بؤ ناوضهی کارائیب ،تهنیا جیَطایهک که بؤ ذین لیَ دادهنیشم دومنیکایه.

دومنیکا تهنیا ولاتیَکه له کهمترین کات دا رهطهزنامه وثاسثؤرتی دهدات

به کهمترین نرخ

خیَرا ثیَ راطهیشتن

زمانی رهسمی ولات ئنطلیزی

لیَخؤشبون زهریبهی مالی له زؤربهی اموریان

سهفهر کردن  بؤ ۱۳۰ ولاتی دیکهی جیهان بیَ وهرطرتنی فیزا

ثیَویست نهبونی زانیاری ولاتی خؤت،بؤ وهرطرتنی رهطهزنامه ی دومنیکا

دومنیکا تهنیا ولاتیَکه رهطهزنامهی ثیَشوترت ویان دواترت ضی دهبیَت بهلایهوه طرینط نیه.به هؤی ئهوه  تؤ ئازادی له ههر شویَنیَک ثیَت خؤش بیَ، ذینت به سهر بهری.(واته یهک جار دهضی بؤ لیَ ثرسینهوه و مقابله)

دومنیکا بهکهمترین نرخی سرمایه دانان ،بهتؤ رهطهزنامه وثاسثؤرتی دابین دهکات.

ورطرتنی رهطهزنامه وثاسثؤرتی۴مانط دهخایهنیَت.

له طهلَ وهرطرتنی ثاسثؤرت، تهواوهتی مافی کهسایهتی و حکومهتی ئهم ولَاته به تؤ دهدریت.

دومنیکا ولَاتیَکی سهربهخؤ له ولاتانی هاو بهرذهوهندی بریتانیایه.به هؤی ئهوه ثاسثؤرتی زور به کهلَکه.واته له نهبونی نویَنهری ولاتی دومنیکا،کنسولی بریتانیا دهتوانیَت ئیشی وهرطرتنی رهطهزنامه ی داواکار بهریَوهببات.

دهرس خویَندن له دومنیکا بهزمانی ئنطلیزی و شیَوازی مهکتهب و زانکؤیان به ثیَ سیستمی بریتانیایه.

به ثاسثؤرتی دومنیکا دهتوانی بیَ فیزا بؤ ۱۰۰ ولَاتی دیکه سهفهر بکهی.بؤ ولَاتانی که فیزای ثیَویست بیَت،له زوترین کات دا فیزا ده دریَت.

دومنیکا ولَاتیَکه،سهرمایه و سهرهوهتی ئیَوه لهویَ دهثاریَزیَت.بهم جوره که زهریبهی سهرمایه ومیرات وبهشهمالَ وزؤر شتی دیکهش وهر ناطیریَت.حکومهی دومنیکا له حسابات بانکی وملَکهکان وکارو ثیشهی ئیَوه ض له دهروه  و ض له نا خؤ، ثشتطیری دهکات.

ئهو ولَاته له ناوضهی کات ذمیَری نیؤیؤرک ئهمریکا دایه و لهبهر ئهوهش بؤ تجارهت باشترین جیَ طهیه.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید