• هزینه های اخذ پاسپورت دومینیکا

مجموع هزینه های اخذ پاسپورت دومینیکا از صفر تا صد

هزینه های دولتی سرمایه گذاری

  • یک نفر
  • 100,000$
  • یک زوج بدون فرزند
  • 150,000$
  • یک زوج با یک فرزند زیر ۱۸ سال
  • 175,000$
  • یک زوج و دوفرزند زیر ۱۸ سال
  • 175,000$

هزینه های متقاضی اخذ اقامت دائم و پاسپورت دومینیکا

هزینه اخذ پاسپورت و اقامت دائم دومینیکا با توجه به تعداد اعضای خانواده متفاوت و به شرح جدول زیر (مجموع هزینه سرمایه گذاری و هزینه های دولتی) است:

هزینه های سرمایه گذاری

به مبالغ فوق هزینه های تایید فرم متقاضی ، پروسه چک امنیتی ، صدور شناسنامه ، صدور پاسپورت اضافه میگردد.

• هزینه تقاضا به ازاء هر نفر : ۳۰۰۰ دلار
• هزینه بررسی امنیتی: متقاضی ۷۵۰۰ دلار-همسر ۷۵۰۰ دلار-فرزندان ۴۰۰۰ دلار
• هزینه ثبت: ۷۵۰ دلار به ازای هر نفر
• هزینه صدور پاسپورت: ۱۲۰۰ دلار به ازای هر نفر
• هزینه حق الوکاله وکیل رسمی دولت دومینیکا به ازای هر نفر ۸۵۰۰ دلار و سرپرست خانواده ۱۵۰۰۰ دلار

• هزینه پروسسینگ فی ۱۸۵۰ دلار به ازای هر نفر

• هزینه اپلیکیشن فرم هر نفر ۳۵۰۰ دلار

سرمایه اهدایی پس از تایید مدارک به حساب دولت دومینیکا پرداخت می‌گردد.

داشتن شرایط زیر جهت برنامه اقتصادی شهروندی لازم می‌باشد:

• متقاضی اصلی باید بالای ۲۱ سال باشد.
• افراد وابسته و فرزندان متقاضی باید زیر ۲۱ سال و مجرد باشند.
• متقاضی نباید هیچ گونه سابقه ارتکاب جرم داشته باشد.
• متقاضی باید یک سری معاینات پزشکی انجام دهد.

برگرفته شده به وبسایت پاسپورت دومینیکا