افزایش بی سابقه متقاضیان پاسپورت دومینیکا از خاورمیانه

افزایش محبوبیت شهروندی دومینیکا به دلیل بسیاری از عوامل دیگر است. آب و هوای سیاسی فعلی بعضی کشورهای خاورمیانه به طور قطعی ناپایدار هستند. به همین دلیل است که بسیاری از افراد کسب ثروتمند، به ویژه از کشورهای خاورمیانه مانند عراق، ایران، سوریه، لبنان، عربستان سعودی و غیره برای تعهد به شهروندی جدید برای بیمه آینده ایمن کسب و کار و خانواده درخواست می کنند. محدودیت های ویزا همچنین برای بسیاری از اتباع به منظور ایجاد یک خانه جدید در جای دیگری بدون مهاجرت از کشور خود، راه را برای آنها هموار ساخت . حداقل مقررات مالیاتی که توسط شهروندی دومینیکا توسط موسسه سرمایه گذاری داده می شود، برای شهروندان خاورمیانه جذاب است، در حالی که اکثر کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا مالیات بر فروش و درآمد را به عهده می گیرند. از این رو، دومینیکا رقابت را بر عهده دارد .