اخذ پاسپورت دومینیکا برای چه اشخاصی مناسب است

مخاطب اصلی پاسپورت دومینیکا اشخاصی هستند که به نحوی دل در گروی وطن دارند که شامل گروه هایی می شوند که کسب و کارهای موفقی از لحاظ صنعت ،تجارت،یا مطبی و …. در اینجا دارند ویا اعتباری را که اشخاص ذره ذره به واسطه ی سال ها تلاش بدست آورده اند و نمی توانند اعتبار خود را رها کرده و به کشور های دیگر مهاجرت کنند و بدون هویت ،از ابتدا در آن کشور آغاز به فعالیت نمایند.
صاحب کارخانه هایی که 100 ها کارگردارند و پزشکی با هزاران رفرنس و مریض هایی که آن را می شناسند و در شهر خود سرشناس هستند و کسانی که دارای وابستگی های عاطفی و خانوادگی بسیاری هستند و می دانند در غربت و مهاجرت چه خطرات و فشار های روحی آنها را تهدید میکند و تمایل دارند در ایران بمانند و از فرصت رقابتی موجود در کشورهای دیگر استفاده کنند. زیرا کماکان فضای رقابتی ایران یکی از بهترین کشورها برای بدست آوردن سود می باشد.
بعضی اشخاص هم امکان مهاجرت را ندارند و هم علاقه ی زیادی به گرفتن پاسپورت دوم دارند.پاسپورت دومینیکا بهترین فرصت برای این اشخاص است.تا از مزایای تابعیت دوم دومینیکا استفاده نمایند و در کشور مادری خود بمانند.